d
FB TW IG

#thelma_winery

Image Alt

תנאי שימוש באתר

 1. כללי
  1. אתר האינטרנט של “יקב דדה”  והשירותים הניתנים בו (“האתר”) מופעל על-ידי היקב.
   מובהר כי האתר נועד לצורך מתן שירותים שוטפים ללקוחות.
  2. השימוש באתר כפוף לתנאי מדיניות ההזמנות כמפורט להלן (“מדיניות ההזמנות”) וכן לתקנון האתר, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר (“תקנון האתר”). משתמש שאינו מסכים לתקנון האתר ו/או למדיניות ההזמנות, כולם או חלקם, לא יהא רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו לכל מטרה שהיא.
   היקב רשאי לשנות את מדיניות ההזמנות באתר בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי ושינוי זה יהא המחייב לכל דבר ועניין עם ביצועו ואילך.
   הנוסח העדכני של מדיניות ההזמנות, כפי שיפורסם באתר, יהיה הנוסח המחייב גם אם במועד ההצטרפות של המשתמש לאתר היה נוסח אחר בתוקף.
   השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים אשר גילם מעל 18 שנים.
  3. המכירה באתר היא לקהל הלקוחות הצרכני בלבד.
  4. היקב שומר לעצמו את הזכות לשנות את תוכנו של האתר, לרבות השירותים הכלולים בו, להפסיק, לגרוע או להוסיף עליהם, בכל עת, כולם או מקצתם.
   כן רשאי היקב לשנות את תנאי מדיניות ההזמנות מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לפעילות באתר או שימוש בו – כולה, חלקה, מאפיין שלו (feature) או יישום בו (application),בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על-פי תנאים אלה ותנאי תקנון האתר חלה על המשתמש בלבד בכל עת.
  5. השימוש בלשון זכר ויחיד הוא לצורך נוחות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה/רבים.
  6. היקב יהא רשאי להפסיק את פעילות ההזמנות באתר, כולה או מקצתה, לתקופה מסוימת או באופן בלתי מוגבל והכל לפי שיקול דעתו וללא הודעה מוקדמת מצידו לכלל המשתמשים.
  7. בכל שאלה, בעיה ו/או הערה הנוגעת לאתר אנא פנה אלינו בדואר אלקטרוני dadahwinery@gmail.com  או בטלפון 04-6262112.
 2. שימוש באתר
  1. האתר מאפשר למשתמש לבצע הזמנות של יינות היקב.
  2. עם הכניסה לאתר בפעם הראשונה על המשתמש לבחור את היינות הרצויים, להוסיפם לסל הקניות ולמלא את פרטיו כנדרש.
  3. המשתמש יוודא כי כתובת מגוריו מצויה באזורי החלוקה של החברה, שכן אספקת הזמנות מתאפשרת רק באזורי החלוקה של היקב.
  4. בנוסף למחירי המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח כפי שיקבעו על ידי היקב מעת לעת בגין אספקת המוצרים שבחר לרכוש וכפי שיופיעו במסך ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין במפורש באתר אחרת ע”י היקב.
  5. בכל ביצוע ההזמנה, המשתמש יתבקש לאשר על ידי לחיצה על תיבת סימון (“Checkbox”) כי קרא והינו מסכים לתנאי השימוש באתר וכן לתנאי מדיניות אלה.
   למען הסר ספק יובהר, כי באחריות המשתמש למנוע ולא לאפשר גישה למי שאינו מוסמך לכך מטעמו. ליקב לא יהא כל
   אחריות בגין כל נזק עקב חשיפת אמצעי כניסה לחשבונו בגין רשלנות המשתמש ו/או עקב ביצוע הזמנה של גורם בלתי מורשה אצל המשתמש ו/או ביצוע הזמנה על-ידי כל צד ג’.
  6. על המשתמש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו להזמנה אותה ביצע באתר, יש לפנות ליקב בטלפון שמספרו 04-6262112 בתוך יום עסקים אחד מאספקת ההזמנה בכל מקרה שהמוצרים שסופקו אינם תואמים את המוצרים הכלולים בהזמנה כפי שבוצעה באתר או במקרה שישנה בעיה אחרת עם המוצרים שסופקו. למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת מוצרים פסולים לאחר קבלתם.
  7. הסליקה תתבצע טלפונית לפני יציאת המשלוח למזמין.
 3. הזמנות ומועדי אספקה
  1. ביצוע הזמנות. המשתמש יכול לבצע הזמנת יינות באמצעות האתר אשר יסופקו בהתאם למועדי אספקה אשר יקבעו טלפונית עם המשתמש.
  2. המשתמש יכול להזמין כל יין אשר קיים במלאי. כל עוד לא נסתיימה ההזמנה יוכל המשתמש לשנות כמויות, להוסיף או לגרוע מוצרים מסל הקניות.
   ייתכן כי הזמנות על ידי משתמשים יהיו כרוכות בכמויות מינימום אשר ישתנו מעת לעת ומהזמנה להזמנה לפי שיקול דעתו של היקב.
  3. מועדי אספקה. הזמנות של משתמשים שתבוצענה תתקבלנה עד עשרה (10) ימי עסקים ממועד ההזמנה (“מועד אספקה”). המשתמש מסכים כי במקרים של עומסים חריגים או מיוחדים, מועד האספקה עשוי להידחות.
  4. שינויים בהזמנות או ביטול מועד אספקה.
   שינוי מפרט ההזמנה או ביטול מועד אספקה יהיה ניתן לבצע עד 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה בהודעה במייל dadahwinery@gmail.com בצירוף מספר ההזמנה בלבד. המשתמש מסכים כי שינוי כאמור בהזמנה יעשה באמצעות ביטול ההזמנה המקורית וביצוע הזמנה מתוקנת על ידי ובאחריות המשתמש וכי הדבר עשוי לגרום לשינוי במועד האספקה בהתאם לשעת השינוי בהזמנה.
  5. ביטול הזמנה. המשתמש רשאי לבטל הזמנות של מוצרים אשר הוזמנו באתר ככל שיש למשתמש זכות ביטול בהתאם ובכפוף להוראות הדין, ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 באמצעות הודעה שתימסר לחברה תוך יום עסקים ממועד ההזמנה. ההודעה יכולה שתימסר בכתב במייל dadahwinery@gmail.com. בהודעת הביטול על המשתמש לציין שם ומספר הזמנה.
  6. במקרה של ביטול הזמנה, חובה על המשתמש להחזיר מוצרים באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם כל שימוש וללא פגם. במקרה של ביטול עקב אי התאמה או פגם, היקב יחזיר למשתמש את מלוא הסכום ששילמת עבור ההזמנה, תוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, ובלבד שהיין חזר באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש. במקרה של ביטול שלא בשל אי התאמה או פגם, היקב יחזיר לך את הסכום ששילמת עבור היין בניכוי דמי משלוח, באופן התשלום בו הוא בוצע בהזמנה.
  7. ביצוע הזמנה, סיכום הזמנה ותנאי תשלום. בתום הזמנה יופיע עמוד סיכום הזמנה ובו פירוט הפריטים אשר הוזמנו על ידי המשתמש לרבות פרטי מחירים, דמי משלוח, מע”מ, פיקדון, ככל שרלוונטי, מועד האספקה וכיו”ב. הסכום לחיוב של כל משתמש הינו בהתאם לסכום שיופיע בסיכום העסקה שתשלח למשתמש לאחר ביצוע העסקה או שתשלח לבית המשתמש יחד עם פרטי ההזמנה. בעת ביצוע ההזמנה המשתמש יאשר כי הוא בן 18 ומעלה וכי הוא מסכים שלאור שעות העבודה של היקב, ההזמנה תסופק לו שלא בנוכחותו וכי המוצרים יושארו מחוץ לדלת בכתובת אליה בוצעה ההזמנה, כל עוד והמשתמש אישר זאת בהודעה במייל dadahwinery@gmail.com.
  8. יובהר כי, בכל מקרה, היקב ו/או מי מטעמו אינו אחראי ולא ישא כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שנגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שינוי, ביטול או דחייה של אספקת הזמנה מטעם היקב ו/או מי מטעמו.
 4. המוצרים באתר
  1. היקב רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות ממגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, מבלי ליידע את המשתמש, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  2. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר תוצג תמונה להמחשה בלבד ותיאור לא ממצה של מפרט המוצר לרבות מחירו בשקלים בהתאם לשיעורו כדין ושנת הבציר.
   ידוע למשתמש, כי בכפוף להוראות כל דין, היקב רשאי להציע מוצרים שונים ו/או מבצעים ו/או תנאים מסוימים לכל המשתמשים או לחלקם והוא מוותר על כל טענה בקשר עם האמור.
  3. במקרה של פער או הבדל בין תמונת מוצר לבין תאורו המילולי, יגבר התיאור המילולי.
   בכל מקרה מובהר, כי התיאור המילולי אינו חייב להיות מדויק והוא נועד לצורך ביאור אינפורמטיבי כללי ובלתי ממצה של מאפייני המוצר.
  4. יובהר כי מכירה ואספקת משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 – אסורה. היקב יהא רשאי להתנות אספקת משקאות משכרים בהצגת תעודת זהות תקפה, לפיה הרוכש אינו קטין.
 1. במקרה של הגשת תביעה ע”י המשתמש ההליך יתברר בבית המשפט הרלוונטי בחדרה בלבד.
 2. Disclaimer
  1. המידע הכלול באתר זה הינו למטרות מידע כללי בלבד.
  2. המידע מסופק על ידי “יקב דאדא” ובעוד אנו משתדלים לשמור על המידע עדכני ונכון, איננו מבטיחים או מתחייבים לדבר, בין אם במפורש או במרומז, לגבי שלמות, דיוק, אמינות, התאמה או זמינות, ביחס לאתר או למידע, מוצרים, שירותים או גרפיקה נלווית הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. כל הסתמכות של המשתמש על מידע כזה היא אפוא על אחריותו/ם בלבד.
  3. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק, כולל, ללא הגבלה, אובדן או נזק עקיפים או אגביים, או כל אובדן או נזק כלשהו הנובע מאובדן נתונים או רווחים הנובעים מהשימוש באתר זה או בקשר אליו.
  4. באמצעות אתר זה ייתכן שתוכל לגלוש דרך קישורים לאתרים אחרים שאינם בשליטת “יקב דאדא”. אין לנו שליטה על האופי, התוכן והזמינות של אתרים אלה. הכללת קישורים כלשהם אינה מעידה בהכרח על המלצה או תמיכה בדעות המובעות בהם.
  5. נעשה כל מאמץ כדי לשמור על האתר פועל בצורה חלקה. עם זאת, “יקב דאדא” אינו לוקח אחריות ולא יהיה אחראי לכך שהאתר לא יהיה זמין באופן זמני עקב בעיות טכניות שאינן בשליטתנו.

 

בכניסה לאתר זה אני מאשר/ת שמלאו לי 18

*אזהרה- מכיל אלכוהול, יש להמנע משתייה מופרזת